Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Vážení návštěvníci webových stránkách PP SECURITY SERVICE, děkujeme vám za váš zájem o naši činnost a služby. Pro zajištění vaší plné informovanosti si vám dovolujeme sdělit informace ohledně údajů, které jsou při vaší návštěvě našich stránek shromažďovány a k čemu a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 

Základní informace o zpracování osobních údajů:

Správcem osobních údajů získaných z vaší návštěvy na našich webových stránkách Pavel Pertlíček, Akátová 373, Sulice-Želivec, IČ 71369473. Můžete nás kontaktovat na adrese Pavel Pertlíček, Akátová 373, Sulice-Želivec, IČ 71369473

Protože to rozsah našich jiných činností vyžaduje, jmenovali jsme také pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete ho také využít:
Kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů: detectiv@ppsecurity.cz

Při vaší návštěvě našich webových stránek naše webové servery dočasně uloží data připojení dotazujícího se zařízení.

Vaše jméno, adresa a jiné kontaktní údaje nejsou zaznamenávány, pokud nám je sami neposkytnete prostřednictvím některého z formulářů umístěných na našich webových stránkách. Při Vaší návštěvě tak evidujeme zejména následující údaje:

  • datum a čas Vaší návštěvy našich webových stránek,
  • navštívené webové stránky,
  • informace o typu prohlížeče a operačním systému,
  • webové stránky jejichž prostřednictvím jste navštívili naše webové stránky.

V případech zpracování pomocí dalších webových nástrojů mohou být zpracovávány i jiné údaje; jejich rozsah je pak specifikován u jednotlivých informací k webovému nástroji.

Zpracování získaných osobních údajů provádíme na základě nezbytnosti pro účely našich oprávněných zájmů, jimiž jsou zabezpečení systému, technická správa a optimalizace chodu našich webových stránek a jejich vyhledávání a také na základě vašeho souhlasu vyplývajícího z nastavení vašeho prohlížeče pro účely pokročilejší nabídky našich služeb a vyhodnocování statistik návštěvnosti.

Délka uložení osobních údajů generovaných při návštěvě je určována jednotlivými účely jejich zpracování, jedná se však vždy pouze o dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani dalším příjemcům, vyjma našich externích zpracovatelů, které používáme pro zajištění zabezpečení systému, technické správy a chodu našich webových stránek a on-line reklamy. I tyto zpracovatele zavazujeme, aby dodržovali veškerá pravidla zpracování osobních údajů a zachovávali mlčenlivost.

Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom zajistili, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí. Webové stránky využívají zabezpečenou komunikaci (protokol HTTPS).

 

Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které jsou námi, jako správcem, zpracovávány, máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V některých případech můžete také od nás žádat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci nebo máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí bez činnosti člověka. Veškerá svá práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené e-mailové adrese nebo písemně na naší kontaktní adrese správce.

V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

Použití Cookies

Naše webové stránky využívají soubory Cookies, jež jsou malé textové soubory, které některé webové stránky ukládají na vašem počítači. Účelem umístění souborů cookies na naší webové stránce je vylepšit možnosti využívání našich webových stránek, zvýšení uživatelského komfortu a efektivnosti, tedy ve výsledku Vám poskytnout optimální možnost užívání našich webových stránek. Obsah souboru cookies je omezen na identifikační číslo; Osobní údaje jako Vaše jméno, adresa IP apod. nebudou jeho prostřednictvím ukládány.

Užívání našich webových stránek je možné i bez souborů cookies jejich zakázáním prostřednictvím Vašeho prohlížeče, omezením cookies jen na určité webové stránky nebo prostřednictvím upozorňování na odesílání souboru cookies. Soubory cookies je možné také z Vašeho počítače či jiného koncového zařízení vymazat. Při omezení využívání cookies našimi webovými stránkami je však nutné očekávat omezenou prezentaci stránky a omezení pokynů pro uživatele.

Odkazy na webové stránky třetích osob

Na našich stránkách se mohou vyskytovat odkazy na webové stránky třetích osob. Přestože tyto webové stránky byly před umístěním odkazu na ně důkladně prověřovány, nemám vliv na obsah těchto stránek a nelze tak vyloučit, že nedojde ke změně jejich obsahu.

Využitím odkazu na webové stránky třetích osob může dojít k poskytnutí Vašich osobních údajů provozovateli takové webové stránky. Nemám vliv na takové shromažďování osobních údajů na webových stránkách třetích osob a nemůžu tak garantovat zákonnost zpracování osobních údajů na takových webových stránkách.

 

Google Analytics

Naše stránky používají také služby Google Analytics, které však rovněž přímo nepoužívají vaše osobní údaje.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.